دانلود آهنگ نازلی نیگاریم (سنه قوربان اولا)

NazliNegarim -fardin pasian

نیگاریم فردین پاسیان سنه قو 279x300 - دانلود آهنگ نازلی نیگاریم (سنه قوربان اولا)

       دانلود آهنگ نازلی نیگاریم (سنه قوربان اولا)

بهاریم یازیم منیم اورگیم نازیم منیم

سنسن عمریم حیاتیم اورگیم جانیم منیم