تصویر موجود نیست

وقتی یه مار زخمی به ابرا چشم میدوزه