تصویر موجود نیست

تو شاه نشین قلبمی یه سرباز پیاده