تصویر موجود نیست

تو شاه نشین قلبمی هم زخمی و هم مرهمی