تصویر موجود نیست

تو شاه نشین قلبمی هم زخمی هم مرحمی