تصویر موجود نیست

تو شاه نشین قلبمی هم دردی هم مرحمی ریمیکس