تصویر موجود نیست

تو شاه نشین قلبمی هم دردمی هم مرهمی