تصویر موجود نیست

تو شاه نشین قلبمی عاشقانه با اهنگ