تصویر موجود نیست

تو شاه نشین قلبمی زخمی هم مرحمی ریمیکس