تصویر موجود نیست

تو جات تو شاه نشین قلبمی ایوان بند