تصویر موجود نیست

تو شاه نشین قلبمی یک سرباز پیاده