تصویر موجود نیست

تو شاه نشین قلبمی پیشواز همراه اول