تصویر موجود نیست

تو شاه نشین قلبمی و هم مرهمی ریمیکس