تصویر موجود نیست

تو شاه نشین قلبمی و هم مرحمی ریمیکس