تصویر موجود نیست

تو شاه نشین قلبمی من یک سرباز پیاده