تصویر موجود نیست

تو شاه نشین قلبمی من یه سرباز پیاده