تصویر موجود نیست

تو شاه نشین قلبمی زخمی و هم مرهمی ریمیکس